Dary v roce 2014

3.7.2014 | Daně

Od 1.1.2014 přestal existovat zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí a s výjimkou daně z převodu nemovitostí byly jeho ustanovení zakomponovány do zákona o daních z příjmů, čímž došlo k některým, docela zásadním změnám.

Dary jsou pro dárce za určitých podmínek daňově odčitatelnou položkou, musí se jednat o dary, které byly poskytnuty v souladu s § 15 odst. 1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 pro právnické osoby zákona o daních z příjmů. Odpočet daru si může uplatnit i zaměstnanec, tedy osoba, která má příjmy pouze ze zaměstnaneckého poměru.

S přijetím nového občanského zákoníku se v zákoně o daních z příjmů dary staly jednou ze složek tzv. „bezúplatného plnění", ale po účely této informace budu i nadále používat pojem dary.

Dárce

Z pohledu dárce se proti minulým letům nezměnil účel a osoba v podobě příjemce daru, tzn. dary, které si chce dárce odečíst ze základu daně, musí být poskytnuty obcím, krajům, organizačním složkám státu a vyjmenovaným právnickým osobám na financování vědy, vzdělání, výzkumu, kultury, školství….. a dále fyzickým osobám, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o opuštěná zvířata…, dále fyzickým osobám, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi, závislými na péči jiné osoby, na zdravotnické pomůcky…

Limity pro daňový odpočet darů:

Fyzické osoby

Dar musí přesáhnout 2% ze základu daně anebo jejich úhrnná hodnota musí být alespoň 1.000 Kč. Maximálně lze odečíst 15% ze základu daně. Zde došlo ke zvýšení maxima z 10 na 15%.

Jeden odběr krve bezpříspěvkového dárce se ohodnotí částkou 2.000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se ocení částkou 20.000 Kč. Toto je také nové ustanovení.

Právnické osoby

Jednotlivý dar musí přesáhnout částku 2.000 Kč, maximálně lze odečíst 10% ze sníženého základu daně. I zde došlo ke zvýšení maxima z 5 na 10%.

Pokud tedy porovnáme podmínky s předchozími lety, došlo určitě ke zlepšení pro dárce, především z pohledu daňových odpočtů.

Obdarovaný

V případě obdarovaného už o zlepšení proti minulým letům hovořit v některých případech nemůžeme. Pozitivní pro obdarované určitě je zvýšení daňových limitů, protože dárci budou motivováni k darování větších částek. Negativem ale je, že díky přesunu zákona o dani darovací do zákona o daních z příjmů došlo ke zrušení celkového osvobození od daně z příjmů, takže v některých případech bude příjem daru podléhat zdanění daní z příjmů.

U právnických osob byl do zákona o daních z příjmů vpraven nový pojem a to veřejně prospěšný poplatník. Veřejně prospěšný poplatník je definován v zákoně o daních z příjmů, konkrétně v § 17a a zjednodušeně řečeno se jedná o právnickou osobu, která jako hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Ve stejném §17a je dále uvedeno, že tímto veřejně prospěšným poplatníkem kromě dalších není obchodní korporace…

Jinými slovy, pokud bude dar poskytnut společnosti, která byla založena podle zákona o obchodních korporacích nebo dřívějšího obchodního zákoníku, nemá tato společnost takový příjem osvobozený od daně z příjmů. Toto se především dotkne korporací, které poskytují jakékoliv služby, uvedené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, v praxi se to asi nejvíce dotkne s.r.o. nebo a.s., poskytujících zdravotní služby anebo provozujících školská zařízení, ale i dalších.

U fyzických osob došlo k podobné změně, resp. příjemci darů, kteří nejsou vyjmenováni v § 4a písmena i) až l) zákona o daních z příjmů, nemají takový příjem osvobozený od daně a musejí si jej zahrnout do základu daně. Mezi těmito vyjmenovanými nenajdeme fyzické osoby, které poskytují zdravotní služby anebo provozují školská zařízení.

Pokud se bude jednat o dary, které nebudou pro příjemce osvobozené od daně, může si jako výdaj uplatnit ty výdaje, které prokazatelně pořídil za darované prostředky.

Závěr

Touto informací jsem chtěla upozornit na zásadní změnu u příjemců darů a na změny v limitech od 1.1.2014. Je velmi obecná a ani neobsahuje veškerý výčet možností a povinností, neboť jejím účelem bylo především upozornit na dopady zvláště u darů, přijímaných obchodními korporacemi a fyzickými osobami, poskytujícími zdravotní služby nebo provozujícími školská zařízení.

Irena Fučíková

<< Zpět na Daně