Kontrolní hlášení pro účely DPH od 1.1.2016

10.9.2015 | Daně

Od 1.1.2016 budou mít plátci DPH povinnost posílat společně s přiznáním k DPH i tzv. kontrolní hlášení. V této informaci uvádím základní informace o tomto hlášení. Vzhledem k tomu, že ministerstvo financí stále zveřejňuje předběžné informace, je možné, že níže uvedené bude ještě změněno. O případných změnách Vás budu informovat.

Popis

Kontrolní hlášení bude obsahovat detailní položky k uskutečněným a přijatým zdanitelným plněním. Zjednodušeně řečeno bude obsahovat každý vstup a výstup DPH, ze kterého pak bude sestavené přiznání k DPH. Účelem tohoto hlášení by měla být kontrola, zda DPH, nárokované na vstupu u jednoho plátce, bude odvedeno plátcem, který zdanitelné plnění uskutečnil. Kontrolní hlášení nenahrazuje přiznání k DPH. Hlášení ale nahradí výpis z evidence u tuzemské reverse charge, protože bude obsahovat také všechny údaje, které se musí na finanční úřad se zavedením tuzemské reverse charge, dosud oznamovat .

Kdo hlášení podává

Kontrolní hlášení musí podat plátce DPH, který
 • uskuteční nebo přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku a nebude se jednat o osvobozené plnění bez nároku na odpočet (řádky přiznání 1, 2 nebo 25 u poskytnutého plnění, resp. řádky 40, 41 nebo 10 a 11 u přijatého plnění)
 • přijme nebo poskytne úplatu přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění
 • přijme plnění, u kterého mu vznikne povinnost přiznat daň na výstupu (dodávky z nebo do EU a z třetích zemí s výjimkou dovozu)
 • přijme nebo poskytne plnění v souvislosti se zvláštním režimem pro investiční zlato

Druhy kontrolního hlášení

 1. Řádné – jedná se o první podání za dané období, a to i tehdy, když bude podáno po termínu podání.
 2. Opravné – může nahradit řádné hlášení, ale jen pokud bude podáno do termínu, pak se na něj bude nahlížet jako na řádné.
 3. Následné – pokud plátce po uplynutí lhůty pro podání řádného hlášení zjistí, že v tomto řádném hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, musí do 5 pracovních dnů ode dne zjištění podat toto následné hlášení. Toto následné hlášení bude obsahovat všechny údaje s promítnutím oprav, nikoliv pouze rozdíly proti řádnému hlášení.

Pokud nebude pro hlášení náplň, tzn. plátce neuskuteční plnění, na základě kterých vznikne povinnost hlášení podat, pak se žádné hlášení nepodává, na rozdíl od přiznání k DPH, kdy je třeba podat přiznání vždy, dokud je firma plátcem.

Lhůty pro podání hlášení

Lhůty pro podání hlášení se liší především podle toho, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu.

Právnická osoba

Podává hlášení měsíčně vždy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce a to bez ohledu na to, zda je měsíčním nebo čtvrtletním plátcem DPH, pokud v daném měsíci uskuteční některá shora uvedená plnění.

Fyzická osoba

Podává hlášení ve lhůtě pro podání přiznání k DPH, může ho tedy podávat měsíčně, čtvrtletně nebo i za kratší období u speciálních případů (například insolvence).

Osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti (dříve sdružení)

Podávají hlášení ve lhůtách, platných pro určeného společníka.

POZOR!!

U právnické osoby tedy může dojít k tomu, že sice bude podávat přiznání čtvrtletně, ale hlášení musí podat za každý měsíc.

Forma podání

Hlášení se bude podávat pouze elektronicky na elektronickou podatelnu správce daně, což může být učiněno prostřednictvím aplikace EPO na stránkách mfcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky.

Sankce za nepodání hlášení

Na rozdíl od přiznání k DPH není možnost podat hlášení později než do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (s přihlédnutím ke svátkům nebo víkendům) a poprvé se bude podávat za leden 2016, tedy do 25.2.2016.

Sankce

U sankcí je třeba počítat s tím, že níže uvedené částky jsou jednorázové a není u nich uvedeno „až do“, takže sankce bude vyměřena v uvedené výši:

 1. Pokud je hlášení podáno po stanovené lhůtě bez výzvy finančního úřadu – 1.000 Kč.
 2. Pokud je podáno v náhradní lhůtě po výzvě finančního úřadu – 10.000 Kč.
 3. Pokud není podáno následné kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů, uvedených v podaném kontrolním hlášení – 30.000 Kč.
 4. Pokud není podáno řádné kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě – 50.000 Kč.

Další sankce

a) Až do výše 50.000 Kč, pokud nebude kontrolní hlášení změněno nebo doplněno, pokud bude plátce vyzván správcem daně k odstranění pochybností prostřednictvím následného kontrolního hlášení

b) Až 500.000 Kč tomu, kdo nesplněním povinností závažně ztěžuje nebo maří správu daní.

Závěr

Vyplňování kontrolního hlášení má svoje pravidla s vazbou na zákon o DPH, předpokládám, že Vaše účetní a informační systémy zabezpečí jeho bezproblémové vyplnění a odeslání, ruční vyplňování by bylo časově náročné a neefektivní. Případně doporučuji, abyste kontrolní hlášení konzultovali s příslušnými softwarovými odborníky. V následujících měsících se k této informaci vrátím, abych ji rozšířila o praktickou část vyplňování kontrolního hlášení.

V případě Vašich dotazů jsem plně k dispozici.