Kontrolní hlášení pro účely DPH od 1.1.2016 – druhá část praktické vyplňování

31.12.2015 | Daně

Od 1.1.2016 budou mít plátci DPH povinnost posílat společně s přiznáním k DPH i tzv. kontrolní hlášení. O této nové povinnosti jsem Vás již informovala v září a slíbila jsem, že pošlu další detailnější informace k tomuto tématu.

Na webu ministerstva financí se 4.12.2015 objevily nové, zpřesňující, informace a byl i zprovozněn testovací web, kde si můžete vyplňování kontrolního hlášení vyzkoušet před ostrým startem. Odkazy na tyto informace uvádím v závěru, které byl dále aktualizovány a 30.12.2015 byla spuštěna tzv. ostrá verze. Předpokládám, že kontrolní hlášení bude generováno Vašimi účetními programy, takže jeho faktické sestavování nebude tak náročné, jak se asi mnoha lidem může zdát, ale za předpokladu, že budou správně nastavené účetní programy. Kontrolnímu hlášení je přičítána velká důležitost, o čemž svědčí i finanční správou elektronicky rozesílaná informace „Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016!“. Je tedy třeba, aby měl každý, kdo se sestavením přiznání k DPH a tedy i kontrolního hlášení zabývá, jasnou představu o tom, do které části a kolonky kontrolního hlášení jednotlivé účetní případy vstupují.

Podávání pouze elektronicky

Kontrolní hlášení může být podáno pouze elektronicky. Nově však musí být podáno elektronicky i přiznání k DPH.

Kontrolní hlášení má svoji tiskovou podobu, kterou si pro svoje potřeby můžete vytisknout nebo uložit jako pdf dokument, ale na finanční úřad bude posílán pouze xml soubor.

Jednotlivé části kontrolního hlášení

1. Obecná část

V této části jsou uvedeny běžné údaje:

 • příslušný finanční úřad, resp. územní pracoviště
 • období, za které se kontrolní hlášení podává
 • označení zda se jedná o hlášení řádné, následné anebo opravné
 • údaje o plátci DPH – jeho DIČ, název nebo jméno, sídlo a kontaktní údaje
 • údaje o podepisující osobě

Oproti přiznání k DPH jsou v kontrolním hlášení uvedeny dvě nové kolonky:

 • číslo jednací výzvy a 
 • rychlá odpověď na výzvu
Tyto dvě kolonky slouží k rychlé komunikaci s finančním úřadem. Může se to stát v případě, kdy se na plátce nevztahovala povinnost, v určitém měsíci nebo čtvrtletí, podat kontrolní hlášení. Finanční úřad pak může vyzvat k dodatečnému podání kontrolního hlášení. Nebo se může stát případ, kdy finanční úřad vyzve plátce k opravě některých údajů v již podaném kontrolním hlášení, ale plátce nezjistí chybu. V obou případech použije tuto „rychlou odpověď na výzvu“, ale s tím je třeba doplnit „číslo jednací výzvy“, kterou byl finančním úřadem vyzván. Číslo jednací výzvy musí být uvedeno ve stejném číselném označení včetně lomítek, jak bylo uvedeno finančním úřadem. V těchto dvou případech se nebudou do kontrolního hlášení uvádět žádné údaje v dalších částech hlášení, bude vyplněna pouze tato obecná, jedná se o tzv. nulové hlášení.

Při uplatňování této rychlé odpovědi na výzvu aplikace EPO nabízí dvě možnosti:

 • „nemám povinnost podat KH (kontrolní hlášení)“
 • „potvrzuji správnost naposledy podaného KH

Důležité ke kontaktním údajům

Jedním z povinných údajů u kontaktů je ID datové schránky plátce nebo e-mail. Datová schránka má přednost před e-mailem. Plátce, kterému byla přidělená datová schránka nebo si ji zřídil dobrovolně, přednostně uvádí její ID a email již nemusí uvádět. Pokud uvede současně oba údaje, má ID datové schránky přednost pro další komunikaci. Pokud plátce datovou schránku nemá, pak musí uvést platný e-mail.

Zde vidím jedno úskalí a to je v rozdílné lhůtě pro doručování, resp. pro lhůtu o oznámení výzvy. V případě datové schránky platí standardně doručení buď přihlášením se do datové schránky nebo tzv. fikcí, což je desátý den od dodání zprávy do datové schránky.

V případě e-mailu je doručeno okamžikem, kdy správce daně odešle výzvu na Váš email, uvedený v kontrolním hlášení. V případě doručování na e-mail může nastat v praxi mnoho situací, kdy si plátce výzvu včas nepřečte a lhůtu, uvedenou ve výzvě nestihne. Za nesplnění lhůt pak hrozí významné sankce, o kterých jsem se zmiňovala v první informaci.

Doporučuji uvádět pouze ID datové schránky.

2. Jednotlivé oddíly a části kontrolního hlášení

2.1. Oddíl A – uskutečněné zdanitelné plnění a režim přenosu daňové povinnosti

A.1. - Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a zákona o DPH – řádek 25 přiznání k DPH

A.2. - Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§24 a 25 zákona o DPH) – řádky 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 přiznání k DPH

A.3.Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2 – řádek 26 přiznání k DPH

A.4. - Uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. a) zákona o DPH s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 zákona o DPH – řádky 1 a 2 přiznání k DPH

A.5. - Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně nebo plnění, u kterých nevznikla povinnost vystavit daňový doklad – řádky 1 a 2 přiznání k DPH

2.2. Oddíl B – přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

B.1. - Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle §92a zákona o DPH – řádky 10 a 11 přiznání k DPH

B.2. - Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet podle §73 odst. 1 písm. a) zákona o DPH s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit – řádky 40 a 41 přiznání k DPH

B.3. - Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně podle §73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně – řádky 40 a 41 přiznání k DPH

2.3. Oddíl C – kontrolní řádky na přiznání k DPH

Součty základů daně všech plnění uvedených v kontrolním hlášení v jednotlivých jeho oddílech, by měly souhlasit na řádky základu daně v přiznání, tak jak jsem je uvedla u jednotlivých oddílů, s výjimkou oddílu A.3, resp. řádku 26.

3. Některé výrazy, požadavky nebo zkratky v kontrolním hlášení

DIČ odběratele nebo dodavatele – je uvedena ta část bez CZ (kmenová část bez mezer)

 • U fyzické osoby plátce nebo i neplátce– její rodné číslo
 • U právnické osoby plátce nebo i neplátce – její IČ
 • U společnosti (dříve sdružení) – DIČ bez CZ zvoleného zástupce
 • U skupiny – skupinové DIČ bez CZ
VAT ID – DIČ osoby registrované k dani v jiném členském státě, zde se uvádí kód státu a kmenová část
DUZP – datum uskutečnění zdanitelného plnění
DPPD – datum povinnosti přiznat daň
DUP – datum uskutečnění osvobozeného plnění

Datum musí být vždy uvedeno v desetimístném formátu DD.MM.RRRR – př. 03.01.2016

Evidenční číslo daňového dokladu – dle mého důležitý údaj

Oba plátci, tedy poskytovatel i příjemce plnění, uvádějí shodné údaje, tj. číslo daňového dokladu, uvedené dodavatelem na daňovém dokladu při jeho vydání. Pokud se nebudou čísla shodovat, lze očekávat, že plátce bude vyzýván finančním úřadem, aby podal následné kontrolní hlášení. Zde se doporučuje používat pouze alfanumerické znaky s některými výjimkami, které jsou uvedené v pokynech pro tvorbu xml formátu, tím se však v této informaci nezabývám.

Základy daně a sazby daně

Základ daně 1 a daň 1 – základ daně a hodnota daně pro základní sazbu DPH – 21%
Základ daně 2 a daň 2 – základ daně a hodnota daně pro první sníženou sazbu DPH – 15%
Základ daně 3 a daň 3 – základ daně a hodnota daně pro druhou sníženou sazbu DPH – 10%

4. Základní vysvětlení k jednotlivým oddílům

Oddíl A.1.

Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a zákona o DPH – řádek 25 přiznání k DPH

Každý vyplněný řádek obsahuje:
 • DIČ odběratele
 • Evidenční číslo daňového dokladu
 • DUZP – musí být vyšší než 31.12.2015, doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 musí být podány pomocí výpisů z evidence dle § 92a, jak se podávaly do konce roku 2015
 • Základ daně
 • Kód předmětu plnění

Do tohoto oddílu vstupují plnění:
 • dodání zlata
 • dodání nemovité věci, pokud se uplatní DPH
 • stavební nebo montážní práce
 • zboží, uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH ( např. struska, odpady, šrot apod.)
 • převod povolenek na emise skleníkových plynů
 • obiloviny a technické plodiny
 • kovy, včetně drahých
 • mobilní telefony
 • integrované obvody a desky plošných spojů
 • přenosná zařízení pro zpracování dat (konzole, tablety, laptopy)

Od 1.2.2016 ještě dodání elektřiny, plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi, převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje elektřiny.

Každé plnění má svůj kód, který již znáte z vyplňování Evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle §92 a zákona o DPH, která se již nebude vystavovat. Tento kód se bude i nadále udávat a například aplikace EPO je všechny nabízí.

Pokud bude na daňovém dokladu více plnění s různými kódy plnění, je třeba je uvést samostatně na jednotlivé řádky podle jednotlivých kódů plnění.

Oddíl A. 2.

Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§24 a 25 zákona o DPH) – řádky 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 přiznání k DPH

Každý vyplněný řádek obsahuje:
 • VAT ID (identifikace odběratele) – pokud dodavatel toto číslo nemá, nechává se pole prázdné
 • Evidenční číslo daňového dokladu – pokud není k dispozici, může zůstat prázdné pole
 • DPPD
 • Základ daně 1 a daň 1 
 • Základ daně 2 a daň 2 
 • Základ daně 3 a daň 3 
Do tohoto oddílu vstupují plnění ze zahraničí s místem plnění v tuzemsku
 • pořízení zboží v tuzemsku z jiného členského státu
 • pořízení nového dopravního prostředku
 • přijetí služby od osoby, neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o služby uvedené v §9 až 10d
 • dodání zboží s instalací a montáží
 • dodání plynu, elektřiny, tepla a chladu a dodání

Do kontrolního hlášení se toto plnění uvádí v tom období, kdy jste jako příjemci povinni přiznat daň a to bez ohledu na to, zda máte k dispozici daňový doklad. Pokud byste obdrželi daňový doklad v jiném období, než bylo plnění zahrnuto do kontrolního hlášení a zjistili byste, že se hodnoty liší, pak se do dalšího období uvede pouze rozdíl. Rozdíl je možné vykázat stornem původního zápisu a celým novým zápisem anebo jen rozdílovou hodnotou. Pokud nebude žádný hodnotový rozdíl, později obdržený daňový doklad se již nikam neuvádí.

Oddíl A. 3.

Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2 – řádek 26 přiznání k DPH

Každý vyplněný řádek obsahuje:
 • DIČ odběratele – pokud ho odběratel nemá, zůstane pole prázdné
 • U odběratele fyzické osoby – jméno, příjmení, datum narození (DD.MM.RRRR), místo pobytu – ve tvaru ulice a čp nebo č.or, název obce, PSČ, stát, pokud nemá DIČ, pokud má DIČ, tyto údaje se nevyplňují
 • Evidenční číslo daňového dokladu
 • DUP – musí být vyšší než 31.12.2015
 • Hodnota osvobozeného plnění


Pokud se vystavuje souhrnný daňový doklad pro stejnou osobu, uvedou se údaje do jednoho řádku s DUP posledního data uskutečnění, uvedeného na tomto souhrnném dokladu.

Oddíl A. 4.

Uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. a) zákona o DPH s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 zákona o DPH – řádky 1 a 2 přiznání k DPH

Každý vyplněný řádek obsahuje

 • DIČ odběratele – pokud odběratel tuzemské DIČ nemá, nechává se pole prázdné
 • Evidenční číslo daňového dokladu – pokud není k dispozici, může zůstat prázdné pole
 • DPPD
 • Základ daně 1 a daň 1 
 • Základ daně 2 a daň 2 
 • Základ daně 3 a daň 3
 • Kód režimu plnění
 • § 44 ZDPH

Komu se dodává?

Do tohoto oddílu vstupují plnění pro tyto osoby příjemce:
 • plátce DPH
 • osoby povinné k dani – neplátce – ty osoby, které uskutečňují ekonomickou činnost, zjednodušeně řečeno podnikatele apod.
 • právnické osoby nepovinné k dani – především subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání

Zjednodušeně by se dalo říct, že do řádků oddílu A4. budou při splnění limitu vstupovat plnění pro všechny právnické osoby a pro fyzické osoby, které podnikají nebo vykonávají jinou výdělečnou činnost, která by se dala definovat ustanoveními § 7, 9 případně 10 zákona o daních z příjmů.

K tomu je třeba uvést, jaké údaje budou vstupovat do kolonky DIČ odběratele, které je povinnou položkou:

DIČ pro účely DPH u plátců (bez kódu státu)

Jedná se o přidělené DIČ pro účely DPH. U fyzických osob to bývá obvykle rodné číslo u právnických osob jejich identifikační číslo. Jeho kontrolu (zda je platné) je třeba provést na webu ministerstva financí – viz odkaz níže.

DIČ podle daňového řádu, pokud se nejedná o plátce DPH

Jedná se o daňové identifikační číslo, přidělené podle §130 daňového řádu. Jedná se znovu o rodné číslo u fyzických osob, identifikační číslo u právnických osob, nebo jiné číslo, které bylo přiděleno finančním úřadem. Kontrolu tohoto údaje však nelze provést na webu ministerstva financí.

Odběratel bez DIČ nebo ho nesdělí

Mohou nastat případy, kdy odběratel DIČ nemá, například je pouze zaměstnaný, nebo se jedná o zahraniční osobu, ale plnění je v tuzemsku. Může se také jednat o případy, kdy odběratel svoje DIČ nesdělí a vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani. Jedná se například o podnikatele, plátce DPH, ale nakupuje zboží nebo služby, které mu nebudou sloužit k uskutečnění jeho ekonomické činnosti.

Příklad

Podnikatel podniká v oboru účetnictví a rozhodne se, že koupí nový televizor za cenu vyšší než 10.000 Kč vč. DPH do své domácnosti a ví, že ho nebude používat pro svoje podnikání. V takovém případě DIČ nemusí sdělovat.

Případy těchto plnění pak nebudou vůbec vstupovat do tohoto oddílu, ale budou uvedeny v oddíle A5 kontrolního hlášení a to bez ohledu a limit.

Co se dodává?

Do tohoto oddílu vstupují uskutečněná plnění nebo přijaté úplaty, kdy je povinnost přiznat daň na výstupu, kdy součet hodnot všech plnění na dokladu přesahuje 10.000 Kč včetně daně, bez ohledu na uplatněný režim DPH, tedy i včetně zvláštních režimů.

Za zvláštní režimy se v tomto případě považují plnění podle § 89 (cestovní služby) a § 90 (použité zboží), ale i režimy podle §92a a další zákona o DPH. Pro posouzení limitu se posuzuje celá hodnota plnění, i když se DPH odvádí jen z části plnění.

U splátkových a platebních dokladů se uvažuje celkový součet plnění na těchto dokladech uvedených, tzn. i když jednotlivé splátky nebo platby nepřesáhnou 10.000 Kč včetně DPH, ale v celkovém součtu jej překročí, musejí se do tohoto oddílu také vykazovat.

Pokud se vystavuje souhrnný daňový doklad pro stejnou osobu, uvedou se údaje do jednoho řádku s DPPD posledního data uskutečnění, uvedeného na tomto souhrnném dokladu. Hodnoty na takovém souhrnném dokladu se sčítají a celkově musejí přesáhnout limit 10.000 Kč vč. DPH, aby se zahrnovaly do tohoto oddílu.

Zvláštní režimy podle § 89 a 90 podrobněji

Pro tyto režimy je připravené pole Kód režimu plnění, kde se specifikuje, o jaký režim se jedná.

Kontrolní hlášení nabízí 3 možnosti:

0 – běžné plnění
1 - § 89 zvláštní režim pro cestovní službu
2 - § 90 zvláštní režim pro použité zboží

Pokud se nebude jednat o plátce, který dodává cestovní služby nebo obchoduje s použitým zbožím, bude většinou vyplňován kód 0.

Jak jsem uvedla výše, u zvláštních režimů je rozhodující pro určení limitu celá hodnota plnění, ale do řádků oddílu A4. vstupuje pouze ta část, která se zdaňuje, tedy tzv. přirážka (marže) a tomu odpovídající DPH.

Nadále zůstává v platnosti, že na daňovém dokladu, vystaveném podle § 89 nebo 90, nesmí být údaje o přirážce a DPH uvedeny zvlášť. Výjimkou je dodání motorového vozidla pro osobu se zdravotním postižením.

Plátci, kteří uplatňují tyto zvláštní režimy, nemusí v případě dodání jiným plátcům tento zvláštní režim zdanění použít, i když se jedná o cestovní službu nebo použité zboží. Pak se jedná o běžné plnění s kódem 0 a do řádku vstoupí celá hodnota plnění a tomu odpovídající DPH.

Opravy podle § 42 zákona o DPH – opravy základu daně a výše daně

K opravě základu daně a výše daně je oprávněn plátce, pokud splní podmínky uvedeného §42 zákona o DPH. Tyto opravy budou vstupovat do řádků oddílu A.4, pokud v absolutní hodnotě přesáhnou limit 10.000 Kč, tzn. pokud se bude snižovat základ daně a daň a bude vystaven opravný daňový doklad s mínusovou částkou, tak pro určení limitu se bere v úvahu hodnota plnění bez mínusu.

Oddíl A. 5.

Do tohoto oddílu vstupují kumulativně následující plnění:

 • plnění pro osoby povinné k dani s hodnotou do 10.000 Kč včetně DPH (zjednodušené doklady)
 • plnění s místem plnění v tuzemsku pro osoby neusazené v tuzemsku nebo pro zahraniční osoby, které nemají české DIČ a to bez ohledu na limit
 • případy, kdy není třeba vystavit daňový doklad, ale je třeba odvést daň – jedná se o plnění pro fyzické osoby – nepodnikatele
 • vlastní doklady o použití
 • hodnotu přirážky u zvláštních režimů podle § 89 a § 90, která se nebude uvádět v oddíle A.4. a pak zvláštní případy těchto režimů podle § 89 odst. 3, věta třetí nebo § 90 odst. 4
 • opravy zdanitelných plnění podle § 42 zákona o DPH s absolutní hodnotou do 10.000 Kč včetně DPH
Zjednodušeně by se dalo říct, že do tohoto oddílu nevstoupí plnění, která se neuvádí do oddílu A.4. a ta plnění, která jsou uvedena ve shora uvedených odrážkách

Oddíl B. 1.

Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle §92a zákona o DPH – řádky 10 a 11 přiznání k DPH

Do jednotlivých řádků se uvádí

DIČ dodavatele
Evidenční číslo daňového dokladu
DUZP – musí být vyšší než 31.12.2015, doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 musí být podány pomocí výpisů z evidence dle § 92a, jak se podávaly do konce roku 2015
Základ daně
Kód předmětu plnění

Vysvětlivky k uplatňování kódů, jakož i plnění, která se v tomto oddíle vykazují, jsou uvedené u oddílu A.1. této informace.

Oddíl B. 2.

Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet podle §73 odst. 1 písm. a) zákona o DPH s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44* bez ohledu na limit – řádky 40 a 41 přiznání k DPH

* Přijaté opravy podle § 44 zákona o DPH jsou opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Zde se uvádí údaje z daňových dokladů s hodnotou plnění nad 10.000 Kč včetně daně, u kterého si budete nárokovat odpočet daně v tom daňovém přiznání, ke kterému se bude kontrolní hlášení podávat. Toto znamená, že pokud si budete uplatňovat nárok na odpočet u dokladů, kde bylo DUZP do 31.12.2015, ale nárok na odpočet máte až tehdy, kdy obdržíte daňový doklad, tak i tato plnění již budou vstupovat do kontrolního hlášení. Nelze tedy říct, že by se do kontrolního hlášení při uplatňování odpočtu daně na vstupu, zahrnovaly pouze plnění s DUZP po 1.1.2016.

U daňových dokladů typu splátkového nebo platebního kalendáře se posuzuje celá hodnota plnění, i když jednotlivé položky nemusejí přesáhnout limit 10.000 Kč včetně DPH. Může se tedy stát, že do tohoto oddílu kontrolního hlášení vstoupí položky s hodnotami nižšími, než je 10.000 Kč včetně daně.

Do tohoto oddílu nevstupují nároky na odpočet, které jsou uvedené v řádcích 42, 43 a 44 daňového přiznání.

Do jednotlivých řádků se budou uvádět následující údaje:

DIČ dodavatele
Evidenční číslo daňového dokladu, uvedené na dokladu od dodavatele – pokud není daňový doklad k dispozici (například u opravy odpočtu daně podle §74 odst.1, druhé věty zákona o DPH), uvede se interní číslo, pod kterým odběratel opravu eviduje, které se následně doplní, pokud opravný doklad odběratel obdrží. Číslo dokladu by mělo být uvedeno pouze na jednom řádku tohoto oddílu
DPPD – datum povinnosti přiznat daň dodavatelem – tzn. jedná se o datum uskutečnění zdanitelného plnění, které však může být odlišné od data nároku na odpočet
Základ daně 1 a daň 1
Základ daně 2 a daň 2
Základ daně 3 a daň 3
Použitý poměr – uvádí se u poměrného nároku na odpočet daně
§ 44 ZDPH

Krácené a poměrné odpočty

Krácený odpočet podle § 76

Zde se bude uvádět celá hodnota plnění před jeho krácením – jedná se o případy, kdy plátce nemá plný nárok na odpočet z důvodu výpočtu koeficientu, kdy poskytuje jak plnění zdaňovaná, tak osvobozená bez nároku na odpočet (např. finanční služby).

Poměrný odpočet podle § 75

U tohoto nároku na odpočet se bude uvádět pouze odpovídající poměrná část základu daně i daně a v kontrolním hlášení se pak uvede, zda byl použitý poměr. Jedná se například o případy, kdy je nárok na odpočet uplatňován pouze částečně, například z důvodu použití plnění pro účely, nesouvisející s ekonomickou činností (např. soukromé využití firemního vozidla zaměstnancem).

Opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle §44

V tomto případě se do kontrolního hlášení neuvádí základ daně, ale pouze daň a dlužník pak označí políčko § 44 ZDPH.

Oddíl B3.

Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně podle §73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně – řádky 40 a 41 přiznání k DPH

Zde se uplatní obdobný princip, jako je tomu u oddílu A.5., údaje se budou uvádět kumulativně a vstoupí tam všechna plnění s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně, s výjimkami uvedenými výše (např. splátkové kalendáře).

Oddíl C: Kontrolní řádky na daňové přiznání k DPH

Jedná se o orientační kontrolu souhrnu dat, uvedeného do kontrolního hlášení, které si pak můžete porovnat s údaji na daňovém přiznání.

Závěr

Ze shora uvedeného kromě jiného také vyplývá, že pokud zapomenete na výstupu zahrnout do přiznání nějaké plnění, které mělo být zahrnuto do předchozího období, toto kontrolní hlášení tuto chybu lehce odhalí a správně by se mělo podat dodatečné přiznání k DPH a tomu odpovídající následné kontrolní hlášení.

Touto informací byste měli získat konkrétnější pohled na vyplňování kontrolního hlášení. Jistě vyvolá mnoho dalších otázek, na které Vám ráda zodpovím. Podle mých informací by mělo být počáteční období vyplňování a odesílání kontrolního hlášení považováno za zkušební a mohl by být „interně“ vyhlášen generální pardon, kdy by se některá pochybení neměla výrazně sankcionovat. Zda tomu tak skutečně bude, prokáže až praxe následujících měsíců.

V případě Vašich dotazů jsem plně k dispozici.

Podle stavu k 31.12.2015

Odkazy

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2015
http://mfwwwit-1.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Vzorovy-formular-kontrolniho-hlaseni.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni-DPH.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_Prehled-zmen-vyplneni-kontrolniho-hlaseni_4-12-2015.pdf

Ing. Irena Fučíková