Subdodavatelské práce

26.1.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Prosím o vysvětlení kódu 28.2 - ostatní všestranně použitelné stroje a zařízení vč. subdodavatelských prací. Jedná se mi zejména o vyložení slova vč. subdodavatelských prací - mám si pod tím představit jen výrobu vyjmenovaných strojů a zařízení nebo i instalace, montáže a opravy? U některých uvedených strojů a zařízení je uveden jen název stroje či zařízení a u něčeho je uvedeno, že se jedná o subdodavatelské práce při výrobě toho či onoho stroje a zařízení. Tudíž vůbec netuším, zda brát u daného kódu slovní popis doslova či ne, neboť název celé kategorie 28.2 je vč. subdodav. prací a vůbec o jaké práce se jedná. Je velmi důležité pochopit tuto skupinu pro správné zatřídění do kódu CZ-CPA a poté následné uplatnění či neuplatnění režimu PDP.

Odpověď

Úvodem bych chtěla poznamenat, že tento dotaz nespadá do problematiky daňového poradenství, pokud se týká správného zatřídění služeb podle CZ-CPA. V metodické části a příručce ke klasifikaci produkce CZ-CPA je uvedeno, že subdodavatelskými pracemi se rozumí operace uvnitř procesů výroby zmíněných produktů, uskutečněné dodavatelem na materiálu vlastněném zadavatelem. Dodavatel je placen za vykonanou práci a poskytnuté služby, včetně případného poskytnutí dodatečného malého množství surovin, potřebného pro jeho práci. Tyto subdodavatelské práce mají svoje vlastní číselné označení v Klasifikaci produkce nebo jsou součástí dané výroby, jako je například Vámi zmiňovaná kategorie. Správným zatříděním služeb se ale zabývají specializovaná pracoviště například Ústav racionalizace ve stavebnictví, případně může Vaše služby posoudit pro použití režimu přenesení daňové povinnosti i Generální finanční ředitelství (GFŘ) podle §92h a 92i zákona o DPH. Zatřídění pro podnikatelské subjekty nezajišťuje Český statistický úřad.

Dotaz se, tak jak mu rozumím, týká uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle §92e zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Toto ustanovení se použije při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 43, platnému od 1.1.2008. Od roku 2015 sice platí nová aktualizace Klasifikace produkce CZ-CPA, ale zákon o DPH stále uvádí původní, platnou od 1.1.2008. 

Režim přenesení daňové povinnosti je tedy nutné dodržovat u služeb, které spadají do kódů 41 – 43 a jejich obsah naleznete na stránkách Českého statistického úřadu. U poskytování těchto stavebních nebo montážních prací nemusí být vždy zřejmé, zda podléhají režimu přenesení daňové povinnosti či nikoliv. Na takovou situaci zákon v § 92e odst. 2 pamatoval a pokud by plátce, který uskutečnil takové zdanitelné plnění, použil režim přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno, doplní ve své daňové evidenci pro účely této daně výši daně, pak se takové plnění bude považovat za plnění v režimu přenosu daňové povinnosti. Tedy pokud plátce, který plnění přijal, nebude rozporovat způsob zdanění, pak je plnění v souladu se zákonem, i když původně neměl být režim přenosu daňové povinnosti použit. 

Pokud bude Vaše plnění v kategorii 28.2, nebude služba podléhat režimu přenesení daňové povinnosti. Nicméně, jak jsem uvedla výše, nemohu posoudit Vaši konkrétní službu a doporučuji, v případě Vaší nejistoty, abyste se obrátili na specializovaná pracoviště nebo na GFŘ. 

Od roku 2015 jsou v zákoně o DPH nová ustanovení - §92f a 92g, která upravují tzv. dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti, která však mohou být použita, pokud tak vláda stanoví svým nařízením. Tento rozšířený režim se uplatní u zboží nebo služby, uvedených v příloze 6 zákona, avšak za podmínky, že k tomu bylo vydáno nařízení vlády. Níže uvádím zboží a služby, u kterých se k již zdaňovaným v tomto režimu, uplatní přenos daňové povinnosti: 

  • Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů od 1.1.2015 
  • Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití – od 1.4.2015 
  • Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele – od 1.4.2015 
  • Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů - od 1.4.2015 
  • Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě – od 1.4.2015 
  • Dodání surových nebo polorozpadlých kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo § 92 – od 1.4.2015 

U plnění, u kterých se režim přenosu daňové povinnosti uplatní až od 1.4.2015, se tento použije u vybraného zboží až od hodnoty zdanitelného plnění, která přesáhne částku 100.000 Kč. Seznam vybraného zboží je uveden v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.

Podle stavu k 26.1.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství