Zohlednění solidární daně při ročním zúčtování

18.2.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

V průběhu roku 2014 k nám nastoupila zaměstnankyně, které při rozvázání pracovního poměru v předchozím zaměstnání bylo vyplaceno odstupné, a v tomto měsíci byla odvedená solidární daň. Tato zaměstnankyně nyní u nás zažádala o roční zúčtování daně. Její celkový příjem za rok 2014 nepřekročil MVZ - 1 245 216 Kč. Zohlední se mi nějak tato solidární daň při ročním zúčtování? Běžně od základu daně odečtu odečitatelné položky, částku zaokrouhlím a vypočtu z ní 15-ní daň, odečtu slevu na poplatníka, daň. zvýhodnění na děti a úhrn sražených záloh ze závislé činnosti, čímž vypočítám přeplatek na dani. V daňovém přiznání v ř. 59 je sice řádek pro solidární daň, ale já její výši neznám a domnívám se, že se vyplňuje jen v případě překročení ročního MVZ. Znamená to tedy, že při výpočtu ročního vyúčtování této zaměstnankyně postupuji obvyklým způsobem, jako kdyby neměla solidární daň strženou, a výpočtem se jí tato daň vrátí?

Odpověď

Ve své odpovědi vycházím z toho, že zaměstnankyně splňuje podmínky pro roční zúčtování daně podle §38ch zákona o daních z příjmů (ZDP). Solidární zvýšení daně ve výši 7% se podle § 16a odst. 2 ZDP  vypočítá z kladného rozdílu mezi dílčím základem daně podle § 6 a částkou 1,245.216,- Kč. Dílčím základem daně jsou příjmy ze zaměstnání, zvýšené o povinné sociální a zdravotní pojistné. Pokud tento dílčí základ nepřesáhne uvedenou částku 1,245.216,- Kč, pak se solidární zvýšení daně neuplatní. V průběhu roku však může dojít k tomu, že měsíční dílčí základ daně překročí 103.768 Kč, pak je zaměstnavatel povinen zvýšit zálohu na daň ze závislé činnosti o solidární zvýšení daně u zálohy. Jak zálohy na daň tak i solidární zvýšení daně u zálohy se považují na zálohy na daň, které se zúčtují při ročním zúčtování. Při ročním zúčtování tedy zjistíte celkový základ daně, který snížíte o nezdanitelnou část základu daně (§15 ZDP) a o případné odčitatelné položky (§34 ZDP). Z takto sníženého základu daně, zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, pokud nepřesáhne uvedenou částku 1,245.216,- Kč, spočítáte pouze daň ve výši 15%. Od takto vypočtené daně odečtete slevy, daňová zvýhodnění a sražené zálohy na daň, které v sobě zahrnují i solidární zvýšení daně za měsíc, kdy bylo vyplaceno odstupné. Pokud budou uhrazené zálohy vyšší než konečná daň, vznikne přeplatek, který jí vrátíte v nejbližších mzdách.

Ještě uvádíte, že je v daňovém přiznání řádek 59, kam se solidární daň uvádí, nevím, zda to souvisí se případem zaměstnankyně, na kterou se ptáte, ale pokud má pouze příjmy od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů, ale jedná se o příjmy po sobě jdoucí, pak není nutné od roku 2014 přiznání k daním z příjmů podávat, ale může být provedeno pouze roční zúčtování daní.

Podání přiznání je jen pro ty případy, kdy by se jednalo o zaměstnankyni, které nemůže být provedeno roční zúčtování daní, například má více příjmů ze závislé činnosti souběžně nebo má ještě další příjmy, které se zdaňují, např. podle § 7 až 10 ZDP. 

Podle stavu k 18.2.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství