Datum zdanitelného plnění a datum platby

26.2.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

V případě poskytnutí služby se za datum uskutečnění zdanitelného plnění považuje (§ 21 odst. 4, ZDPH) - den jejího poskytnutí nebo den vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to ten den, který nastane dříve, den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k užití jinému; pokud je sjednán způsob stanovení úplaty a k uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke dni přijetí úplaty. Jaký je správný postup v případě, že je nakupována služba „správa sítě“, kde je placeno na rok dopředu (např. ve 12/14 uhradí celý rok 2015) na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury? Ke dni úhrady zálohové faktury nevystavuje dodavatel daňový doklad k přijaté platbě, ale přímo daňový doklad na poskytnutou službu. Přijetí platby obecně není podle zákona o DPH uskutečněním zdanitelného plnění a v §28 je stanovena povinnost vystavil doklad k přijetí platby a vždy dni uskutečnění zdan. plnění. Je v pořádku, když ke dni přijetí platby není u takto poskytované služby vystaven DD k platbě, ale přímo DD na zdan. plnění? Nebo má být vystaven jak doklad k přijaté platbě, tak i DD k plnění, byť se může jeden o dva doklady v jednom dni? Jaký postup správný (=zcela v souladu se zákonem) a proč? Nebo-li kdy se v případě služeb jedná o platbu předem a kdy o platbu služby přímo, je-li vystavována zálohová faktura.

Odpověď

Jak sami uvádíte, v případě poskytnutí služby správy sítě se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 1) dnem poskytnutí této služby nebo 2) dnem vystavení daňového dokladu nebo 3) dnem vystavení dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. Nevím, jak máte uzavřenou smlouvu na poskytování těchto služeb, ale pokud máte dohodnuto, že se uhradí celá služba za rok najednou předem, tak se k datu úhrady vystaví daňový doklad a pak se bude Váš dodavatel řídit mým označením č. 2). Mohlo by se jednat i o bod 3), tedy daňový doklad k datu přijetí úplaty, ale na jedno zdanitelné plnění je možné vystavit pouze jeden daňový doklad, pokud byl dříve vystaven řádný daňový doklad, pak už nelze, podle §28 odst. 1 písm. d) zákona o DPH, daňový doklad k datu přijetí úplaty vystavit.

Na Vaši poslední otázku musíme hledat odpověď ve smlouvě o správě sítě. Asi bych to chápala tak, kde je vystavená záloha s tím, že dodání bude později, pak by se vystavoval doklad k přijaté platbě, pokud se bude jednat o platbu celé služby předem, pak by se měl vystavovat daňový doklad k poskytnuté službě. Pokud dodavatel vystaví daňový doklad ke dni přijetí úplaty, která bude v 100% výši konečného plnění, není důvod vystavovat daňový doklad na nulovou částku základu daně a tedy i daně.

Podle stavu k 26.2.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství