Limitu obratu insolvenčního správce pro registraci k DPH

25.3.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Insolvenčnímu správci byla na základě Usnesení krajského soudu přiznána odměna ve výši 35 tis. Kč. Usnesení nabylo právní moci v prosinci, nicméně insolvenční správce si v prosinci přiznanou odměnu z účtu osoby v konkurzu, kterým disponuje, nepřevedl na svůj účet. Insolvenční správce vede daňovou evidenci. Pokud by takto v souladu s Usnesením učinil, v měsíci prosinci by překročil obrat stanovený pro registraci k DPH. Chci se zeptat, jak bude toto u insolvenčního správce posuzováno z hlediska stanoveného limitu obratu pro registraci k DPH, zda tuto částku měl povinnost převést a provést registraci plátce DPH, anebo se mu tato částka započte až převedením příjmu na svůj účet v daňové evidenci.

Odpověď

Nemohu posoudit, zda měl správce povinnost převést odměnu ještě v prosinci, toto je spíše na právní posouzení, ale na obrat pro účely registrace k DPH to nemá žádný vliv. Z pohledu daně z přidané hodnoty je třeba definovat, co se rozumí obratem pro povinnou registraci k DPH. Podle § 4a zákona o DPH se obratem rozumí „souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelné plnění……

Z uvedené citace, ale i ze znění důvodové zprávy k novele zákona o DPH, platné od roku 2009, není podstatné, kdy bude nebo bylo plnění uhrazeno. Přiznaná odměna se do obratu zahrnuje k datu zdanitelného plnění, což je ve Vašem případě nabytí právní moci usnesení.

Limit 1 milion Kč se posuzuje za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je tedy otázkou, zda by si, pokud by neplatilo shora uvedené, správce pomohl a zda by stejně uvedený limit, sice o měsíc později, nepřesáhl.

Použité zákony

  • Zákon 235/2004 o dani z přidané hodnoty, § 4a, § 6
Podle stavu k 25.3.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství