Režim tuzemského reverse charge

5.5.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Jak je to s fakturací při prodeji více položek, z nichž některá patří do režimu tuz. RCH a některá nepatří? Existuje nějaký zákon, vyhláška, výklad, který by určoval, zda mohou být na jednom daňovém dokladu namíchány položky spadající do režimu tuz. RCH a položky, za které vystavovatel faktury odvádí daň a do režimu RCH nespadají? Nebo se musí takovéto položky rozdělovat na více daňových dokladů?

Odpověď

Úvodem bych chtěla poznamenat, že z dotazu nevyplývá, o jaké plnění se jedná, zda se nejedná o jedno plnění hlavní, protože vždy je třeba posuzovat charakter celého dodávaného plnění. Pokud by se jednalo například o stavební a montážní práce, je třeba postupovat podle §36 odst. 3 písm. e) zákona o DPH, kdy se režim přenosu daňové povinnosti aplikuje i na konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které jsou součástí stavby a na které by se jinak přenos daňové povinnosti neuplatnil, pokud by byly dodávány samostatně.

Podle shora uvedeného je tedy třeba nejprve posoudit celkové dodávané plnění. Pokud by však jednotlivé položky nebyly součástí celkového plnění, přesto nedoporučuji vystavovat jeden daňový doklad, na kterém budou jak položky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, tak i ty, u kterých se uplatní základní nebo snížená sazba daně.

Jednak plnění, poskytnuté v rámci tuzemského přenosu daňové povinnosti, vykázané v řádku 25 přiznání k DPH, musí být zároveň uvedeno ve výpise z daňové evidence. Tento výpis musí být odeslán v elektronické podobě spolu s přiznáním k DPH. Výpis navazuje na řádek daňového přiznání a navazuje i na jednotlivé daňové doklady. Zahrnutím položek s různými způsoby zdanění do daňových dokladů bude evidence komplikovanější a pracnější.

Dále pak náležitosti daňového dokladu jsou odlišné v případě dodání zboží nebo služeb v režimu přenosu daňové povinnosti od náležitostí daňového dokladu, kdy daň odvádí plátce, který plnění uskutečnil.

Například daňový doklad u režimu přenosu daňové povinnosti nemusí obsahovat sazbu daně a výši daně podle § 29 odst. 3 písm. c) zákona o DPH. Za správný výpočet daně je zodpovědný příjemce plnění, který je povinen daň odvést – viz §92a odst. 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu musí být také uvedeno „daň odvede zákazník“ a to podle § 29 odst. 2 písm. c) stejného zákona. Zahrnutím položek s různými způsoby zdanění, nezajistíte vystavení správných daňových dokladů, které budou v souladu se zákonem o DPH.

Použité zákony:

  • § 29 odst. 2 písm. c) a 3 písm. c) zákona 235/2004 Sb., o DPH 
  • § 36 odst. 3 písm. e) zákona 235/2004 Sb., o DPH 
  • § 92a odst. 2 zákona 235/2004 Sb., DPH
Podle stavu k 5.5.2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství