Pořízení služby před registrací k DPH a její následné zaúčtování

15.6.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Jsme firma s. r. o. založena v lednu roku 2015. V dubnu 2015 jsme se stali plátci DPH. V březnu nám byla vystavena faktura od plátce DPH na webové stánky firmy v celkové částce bez DPH 45 600 Kč + DPH. Hranici pro zařazení nehmotného dlouhodobého majetku máme stanovenu na 60 000 Kč. Faktura se ke mně, ale dostala v měsíci květnu a byla zavedena do účetnictví v měsíci květnu a zároveň uhrazena. Nyní si nejsem jista, jak správně postupovat ohledně zaúčtování faktury a uplatnění odpočtu DPH.

Odpověď

Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, zakládající povinnost tuto daň přiznat. Pro dodavatele webových stránek nastala povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, což bylo, jak uvádíte, v březnu. Zároveň musíte mít kromě jiného k dispozici i daňový doklad, jehož jednou z náležitostí je Vaše daňové identifikační číslo, které jste k datu uskutečnění plnění neměli, protože jste ještě nebyli plátci DPH. Z těchto důvodů nemůžete uplatnit nárok na odpočet v řádku 40 přiznání k DPH.

Při registraci k DPH v prvním daňovém přiznání lze také postupovat podle § 79 zákona o DPH, kdy máte nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy jste se stali plátcem. Toto plnění ale musí být součástí Vašeho obchodního majetku. Definice obchodního majetku pro účely zákona o DPH je uvedena v § 4 odst. 4 písm. c). Jedná se o souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen k uskutečňování ekonomické činnosti. U nehmotného majetku se pak zákon odvolává na odpisovaný nehmotný majetek podle zákona, upravujícího daně z příjmů. V §32a zákona o daních z příjmů je uvedena hranice pro vstupní cenu, která se uvádí jako cena vyšší než 60.000 Kč. Cena stránek včetně DPH nepřesáhla uvedených 60.000 Kč, jedná se tedy o službu, u které lze postupovat podle §79 a uplatnit nárok na odpočet při registraci k DPH, jen pokud by byla součástí jiného obchodního majetku. V případě uplatnění nároku tímto způsobem by se pak hodnota DPH uváděla na řádku 45 daňového přiznání. Pokud jste již podali první přiznání při registraci a usoudíte, že můžete postupovat podle § 79, pak je třeba podat dodatečné daňové přiznání. Odpočet při registraci není možné uplatnit v jiném, než prvním přiznání po registraci.

  • § 72 odst. 3) zákona 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 79 zákona 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 4 odst. 4 písm. c) a d) zákona 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 32a zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Podle stavu k 15.6.2015. 

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství