Zařazení vzduchotechniky do odpisové skupiny

15.9.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

V rámci výstavby výrobní haly nám byly fakturovány vzduchotechnická zařízení ve výši 1 400 000 Kč. Bude tato vzduchotechnika samostatná movitá věc zařazená ve skupině 3?

Odpověď

Vzduchotechnická zařízení, která jsou součástí stavby, je možné posuzovat v souladu s pokynem GFŘ D – 22 (dále jen pokyn), který je vydáván v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona o daních z příjmů.

Pokyn je považován za vysvětlující dokument k některým ustanovením zákona, avšak nejedná se o právní formu, tzn. oprávnění k výkladu zákona mají soudy. Což bylo v minulosti i v případě rozhodnutí nejvyššího správního soudu NSS 5 Afs 3/2010-144, který se právě týkal předchozího pokynu k vysvětlivkám k této problematice a již nový pokyn toto rozhodnutí respektuje, a to v té části, kdy je třeba nejprve posoudit stavbu jako takovou a určit funkci a účel stavby a pak posoudit, jestli věc, která by v některých případech mohla být považována za samostatnou movitou věc, není součástí stavby.

Toto lze najít v pokynu v čl. IV k §26, kde je uvedeno: Výrobními zařízeními, zařízeními a předměty k provozování služeb (výkonů), účelovými zařízeními a předměty, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou, jsou s přihlédnutím ke stavebně-technickým parametrům, funkci a účelu budovy nebo stavby zejména stroje, přístroje, zařízení, konstrukce a příslušné technologické rozvody, např.:….

Zde následuje seznam těchto věcí, které lze považovat za samostatné movité věci, i když jsou spojené se stavbou a cca 39. položkou, zde vyjmenovanou, jsou i přístroje a zařízení pro klimatizaci a vzduchotechniku.

Zároveň s tím, je ale v tomto pokynu i vysvětlení k příloze č. 1 zákona o daních z příjmů, kde naleznete informace k třídění hmotného majetku do odpisových skupin. Pokyn k této příloze uvádí, že nedílnou součástí stavebních děl je i technické vybavení stavebních děl, zahrnující např. vnitřní rozvody vzduchu (klimatizace a vzduchotechnika) a plynů.

Ze všeho nejdříve je tedy nutné určit funkci a účel stavby a pak posoudit, jaká věc tento účel stavby umožňuje. S ohledem na shora uvedené mohou být vzduchotechnická zařízení a přístroje samostatnou movitou věcí, avšak nesmí být na nich závislá další zařízení nebo výrobní procesy, provozované v hale.

Z Vašeho dotazu toto nevyplývá a pro posouzení celé věci by bylo nutné znát informace o výrobní hale, ale především o výrobním procesu, který bude v hale probíhat a zda jsou vzduchotechnická zařízení nutná k tomu, aby mohl výrobní proces probíhat, například, aby chránila jiná výrobní zařízení.

Pokud by nebyla vzduchotechnická zařízení vyžadována jako podmínka výrobního procesu, pak by se mohlo jednat o samostatnou movitou věc, zařazenou do 3. odpisové skupiny, avšak pokud byla zařízení dodána i s vnitřními rozvody a ty jsou obsaženy ve fakturované částce, pak tyto rozvody musí být vždy považovány za součást vstupní ceny výrobní haly.

Odkazy

  • § 26 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Pokyn GFŘ – 22 č.j. 5606/15/7100-10
  • Usnesení NSS 5 Afs 3/2010-144

Podle stavu k 15. 9. 2015.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství