Likvidace vlastněného subjektu

20.4.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Společnost s. r. o. A je od roku 2006 vlastníkem 100 % akcií akciové společnosti B v hodnotě 3 mil. Kč. Toto vlastnictví spol. A zachytila na účtu 061. Majetek má spol. A v účetnictví v pořizovací hodnotě. V průběhu období 2006-2014 nepřeceňovala, ani netvořila opravnou položku. V roce 2012 bylo Městským soudem rozhodnuto o likvidaci spol. B a roce 2014 byla spol. B vymazána z OR. Podíl na majetku likvidované akciové společnosti B žádný nebyl. 1) jak bude účtováno o úbytku majetku likvidací? (561/061?) 2) Bude náklad daňově účinný? 3) V jakém období by měl být úbytek majetku správně zúčtován? 2012 rozhodnutí o likvidaci nebo 2014 výmaz z OR?

Odpověď

  1. O úbytku majetku likvidací by nemělo být účtováno na účet 561, pokud tento účet používáte na účtování o prodaných cenných papírech a podílech, protože zde k prodeji nedochází. Účet 561 je ve Výkazu zisku a ztráty uváděn v řádku s označením J., což by neodpovídalo skutečnosti. O odpisu podílu na likvidované společnosti bude, v souladu s ČUS 012, také účtováno na příslušný účet finančních nákladů, ale ten by měl spíše vstupovat do řádku K Výkazu zisku a ztráty. Doporučuji použít účet 566 náklady z finančního majetku, který se vykazuje právě na uvedeném řádku K Výkazu zisku a ztráty. Vámi navržená strana DAL je v pořádku.
  2. Při likvidaci společnosti nedochází k prodeji cenných papírů, takže nelze nabývací cenu uznat jako daňově uznatelnou a to podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů. Nabývací cena akcií může být daňově uznatelným výdajem v tomto případě pouze tehdy, pokud by došlo k jejich prodeji, avšak pouze do výše příjmů z jejich prodeje viz § 24 odst. 2 písm. w) stejného zákona, ale to není Váš případ.
  3. Akcie by měly být odúčtovány k okamžiku schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. Avšak o úbytku majetku, respektive o snížení jejich hodnoty mělo být účtováno průběžně po celou dobu provádění likvidace, dokonce i před likvidací. Pokud se nejednalo o společnost resp. akcie, které byly určeny k obchodování, pak mělo docházet každoročně k rozvahovému dni k přecenění ekvivalencí podle § 27 odst. 7 zákona o účetnictví a § 51 odst. 3 vyhlášky.

Odkazy

  • Bod 3.1.4. písm. b) – ČÚS č. 012 Změny vlastního kapitálu 
  • § 25 odst. 1. písm. c) – zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
  • § 27 odst. 7 – zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 
  • § 51 odst. 3 – vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb…..
Dotaz byl posouzen podle stavu zákonů do 31.12.2014.

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství