Registrace spolku

15.6.2015 | Dotazy | Poradenství

Znění otázky

Převzal jsem účetnictví spolku, který vznikl 31. 12. 2013. Tento spolek měl za celou dobu své existence pouze jeden příjem, a sice finanční dar určený na provozní činnost. Tento dar byl přijat v roce 2014 a byl plně využit k hlavní činnosti. Mohl tedy být osvobozen od daně z příjmů. Zjistil jsem však, že spolek doposud není registrován na finančním úřadě, ani nenahlásil svůj bankovní účet. Můj dotaz zní, zdali tomuto spolku vznikla přijetím uvedeného daru povinnost se registrovat či nikoliv. (V úvahu připadá pouze daň z příjmů PO, k ostatním daním není důvod).

Odpověď

Registrační povinnosti k daním z příjmů právnických osob jsou upraveny v § 39a zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení, konkrétně odst. 5 je třeba v případě spolku zkoumat, zda se jedná o veřejně prospěšného poplatníka a zda dosahuje pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozené nebo se jedná o příjmy, z nichž je vybíraná srážková daň.

Definici veřejně prospěšného poplatníka naleznete v § 17a stejného zákona: Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Pokud tedy dar byl osvobozený od daně z příjmů a spolek neměl žádné další příjmy, pak se k dani z příjmů z právnických osob nemusel registrovat. K poskytnutému daru však nemám dostatek informací, abych mohla posoudit, zda se pro spolek jedná o dar, osvobozený od daně z příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Odkazy

  • §39a zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • § 17a zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • § 19b odst. 2 písm. b) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Podle stavu k 15.6.2015. 

Dotaz a odpověď zveřejněny na serveru Otázky & odpovědi online, provozované nakladatelstvím Wolters Kluwer, a. s

Irena Fučíková

<< Zpět na Poradenství